3867 Hiakiyahu Lahish

For layout purposes only:
Download picture Print picture

3867 Hiakiyahu Lahish

3867. SANDSTONE SEAL FROM LACHISH INSCRIBED’HIZKIYAHU LAHISH’ C. 8TH. C. BC

Photograph by Zev Radovan

SKU: 3867-Hiakiyahu-Lahish Categories: ,